Laddar
Laddar
Laddar

Kestävä kehitys

Liiketoiminnallemme on tunnusomaista pitkän aikavälin suunnittelu. Käytännössä se tarkoittaa, että tarjoamme tuotteita ja ratkaisuja, joka kestävät pitkään. Yksinkertaiset ja toimintavarmat tuoteratkaisut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn – ilman tarpeettomia katkoksia tai turhaa hävikkiä. Tavoitteemme on mahdollistaa kestävien asennusten ja kokoonpanojen rakentaminen ilman tarpettonta resurssien tuhlausta.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TUKEVAT TYÖTAVAT

Kehitämme ja tarjoamme kiinnitysratkaisuja, jotka perustuvat kestäviin valintoihin nyt ja tulevaisuudessa. Tämän ajattelutavan tulee näkyä toimitusketjumme kaikissa osissa, alihankkijoista valmistukseen ja jakeluun. Sitä mukaa, kun tietämyksemme tuotteiden ympäristöystävällisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista paranee, haluamme toimia entistäkin paremmin. Vaikka kestävää kehitystä tukevat tavoitteet on sisällytetty osaksi yritysstrategiaamme, se ei vielä riitä, sillä haluamme saada kaikki osapuolet mukaan työhön. Siksi olemme laatineet kestävän kehityksen säännöstön, joka kattaa kaikki osa-alueet, joihin voimme yrityksenä vaikuttaa, alihankkijoista asiakkaisiin.

MAX LAGERSTEDT, ESSVEN TOIMITUSJOHTAJA:

”Korkea laatu on oleellisen tärkeää liiketoiminnallemme, mikä tarkoittaa meille käyttövarmoja ja kestäviä tuotteita. Meidän on varmistettava, etteivät tuotteemme lyhennä niiden rakennusten tai tuotteiden käyttöikää, joiden rakentamiseen tuotteitamme käytetään.”

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SÄÄNNÖSTÖ: KUUSI KESKEISTÄ OSA-ALUETTA

1.    TUOTE- JA PALVELUTARJONTA

Korkea laatu on toimintamme kannalta ensisijaisen tärkeää ja merkitsee meille käyttövarmoja ja pitkäikäisiä tuotteita. Tuotteemme eivät saa lyhentää niiden rakennusten tai tuotteiden käyttöikää, joissa näitä tuotteita käytetään. Olemme täydentäneet tuotevalikoimaamme palveluilla, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa kiinnitystyöt entistä tehokkaammin. Palvelut mahdollistavat lopulta myös tuotteiden resurssitehokkaamman käytön, mikä hyödyttää sekä asiakkaita että ympäristöä, olipa kyse lujuustesteistä, mitoitustuesta, kiinnitystuotteiden käsittelyjärjestelmistä tai kiinnityksen automatisoinnista.


2.    TERVEYS JA TURVALLISUUS

Terveys ja turvallisuus ovat tuotteidemme ja toimintamme kriittisiä arvoja. Käytännössä nämä arvot merkitsevät hyvää työympäristöä, joka on mielestämme edellytys sille, että työt voidaan tehdä hyvin, olivatpa kyseessä sitten alihankkijat, oma henkilöstömme tai asiakkaamme.

 
3.    YMPÄRISTÖ

Elämme maailmassa, jossa jatkuva tuotteiden jalostus heikentää ympäristön tilaa. Tällaisella toiminnalla voi olla katastrofaaliset seuraukset. Kannamme määrätietoisesti vastuumme ja teemme jatkuvasti valintoja, jotka vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia.


4.    TASA-ARVO JA MONIMUOTOISUUS

Uskomme tasa-arvoiseen maailmaan, jossa ihmisille annetaan yhtäläiset mahdolisuudet esimerkiksi sukupuolesta, taustasta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kun arvostamme erilaisuutta, konfliktien vaara maailmassa vähenee, ja samalla pystymme vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Yrityksenä vastuullamme on toimia edelläkävijöinä tasa-arvoon liittyvissä asioissa ja edistää omalla toiminnallamme tasa-arvon toteutumista.

5.    MATERIAALIT JA JÄTE

Haitallisten ympäristövaikutsten vähentämiseksi on tärkeää tehostaa kierrätysta ja pienentää hävikkiä vähentämällä turhia raaka-ainehankintoja. Materiaalien valinnassa on kiinnitettävä mahdollimman paljon huomioita materiaalien uudelleenkäyttöön ja kierrätettävyyteen, ja meidän on myös pystyttävä tarjoamaan ratkaisuja, jotka vähentävät omiin ja asiakkaidemme prosesseihin liittyvää turhaa materiaalihävikkiä.

6.    KESTÄVÄT TUOTANTOKETJUT

Tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä tukevaa tuotantoa kaikissa tuotantoketjun osissa, vaikka valmistuksesta vastaavatkin pääasiassa alihankkijat, joiden toimintaan emme voi suoraan vaikuttaa. Siksi olemme vastuussa myös yhteistyön kehittämisestä alihankkijoidemme kanssa ja yhteistyön jatkuvasta seurannasta. Tähän sisältyvät kaikki kestävän kehityksen osa-alueet terveydesta ja turvallisuudesta materiaaleihin ja jätteeseen.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TUKEVAT TAVOITTEEMME

Nykyiset kulutus- ja tuotantokäytännöt vaikuttavat haitallisesti ympäristöön. Siksi meidän on ryhdyttävä välittömiin toimiin tämän kehityksen hidastamiseksi. Olemmekin valinneet toimintamme ensisijaisiksi osa-alueiksi kaksi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on sisällytetty suoraan osaksi strategiaamme:

 • Tavoite 12. Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen.
 • Tavoite 13. Kiireelliset toimet ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Olemme vakuuttuneita myös siitä, että sinä päivänä, kun saavutamme tasa-arvon – ennen kaikkea miesten ja naisten välillä – monet nykyisistä ongelmistamme pienenevät merkittävästi. Näkemyksemme mukaan myös taloudellisen kehityksen on tapahduttava siten, että ihmisarvoiset työolot toteutuvat kaikkien kohdalla. Tästä syystä olemme valinneet myös kaksi muuta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joiden toteutumista haluamme edistää aktiivisesti yrityksemme sisällä – huolimatta maantieteellisestä sijainnista tai siitä, onko kyseessä oma tai alihankkijoidemme toiminta:

 • Tavoite 5. Sukupuolten välinen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen.
 • Tavoite 8. Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen.

PAINOPISTEALUEEMME

 • Kuljetuksista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (ympäristö)
 • Uusiutuvan sähkön käytön lisääminen (ympäristö)
 • Kiinnitystuotteiden hävikin vähentäminen asennustöiden yhteydessä (tuote- ja palvelutarjonta)
 • Tavarantoimittajien sisäiset ja ulkoiset ympäristösertifioinnit ja -tarkastukset (kestävät tuotantoketjut)
 • Kierrätysasteen lisääminen (materiaalit ja jäte)
 • Kestävämmät ja varmemmat kiinnitysratkaisut sekä tehokkaammat ja taloudellisemmat asennukset mahdollistavien tuotteiden tarjoaminen (tuote- ja palveluvalikoima, terveys ja turvallisuus)
 • Naisten osuuden lisääminen ja monimuotoisuuden edistäminen (tasa-arvo ja monimuotoisuus)
 • Kestävää kehitystä tukevista työtavoista tiedottaminen asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja alihankkijoillemme (kestävät tuotantoketjut)

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TUKEVA JOHTAJUUS 

Yritystoimintamme johtaminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, ruotsalaisillle pörssiyhtiöille asetettuihin määräyksiin sekä sisäisiin toimintakäytäntöihin ja toimintakehyksiin. Näissä toimintakäytännöissä on kuvattu säännöt ja toimintatavat, joita noudatamme yrityksemme sisällä, sekä vaatimukset, joita asetamme tavarantoimittajista koostuvalle tuotantoketjullemme.
Lisäksi olemme asettaneet eli liiketoiminta-alueille tavoitteita, kuten kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen noudattaminen. Varmistaaksemme toiminnan kehittämisen ja voidaksemme seurata tätä kehitystä olemme laatineet keskitettyjä ja paikallisia avainlukuja, joita seuraamalla varmistetaan mainittujen kestävän kehityksen osa-alueiden toteutuminen ESSVEn liiketoiminnassa.
Jotta voimme ilmaista selkeästi alihankkijoillemme, mitä vaatimuksia heille asetetaan ja mitkä osa-alueet ovat meille tärkeitä, olemme laatineet alihankkijoille eettiset säännöt (Supplier Code of Conduct). Näiden sääntöjen noudattamista seurataan itsearviointien ja tavarantoimittajien omien tarkastusten avulla sekä oman henkilökuntamme ja kolmansien osapuolten suorittamien tarkastusten kautta. Seuraamalla toimintaa saamme mahdollisimman oikean kuvan ympäristötoimiemme tehokkuudesta ja siitä, miten ylläpidämme korkeaa tuotelaatua, liike-elämän etiikkaa, työympäristöä ja työhön liittyviä oikeuksia. 

ISO-SERTIFIOINTI

ESSVE:n johtamisjärjestelmä kuvaa tapaa, jolla yrityksemme harjoittaa ja hallitsee liiketoimintaansa. Siinä vahvistetaan sitoutumista määriteltyihin työskentelytapoihin vakiintuneiden standardien ja normien noudattamiseksi. Johtamisjärjestelmämme kattaa kaikki toiminnot ja sitä sovelletaan kaikissa yksiköissämme.
 

ESSVE:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ja se täyttää ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien vaatimukset.